Съдържание Ориентировъчна продължителност
1. Сегашно перфектно време 60 мин + 40 мин
2 Human body and health. 40 мин
Брой нови думи 110
Брой аудио файлове 100

 

Нашите уроци имат определена последователност, която обаче не е задължителна. Вие имате избор да решите какво да учите и колко време да отделите. Времето, което сме посочили е ориентировъчно.

 

 

СЕГА.

 

 

Have/ has + past participle ( минало причастие на глагола)

 Миналото причастие представлява  глагол  с ED –окончание ( played , smoked )при правилните глаголи .Ако глаголът е неправилен , миналото причастие стои в третата колона в таблицата с неправилните глаголи

 

Pronoun  Have/ Has Regular verb/
Правилен глагол(Past participle)
Irregular verb/
Неправилен глагол
I Have  ed Past participle
You Have ed Past participle
He Has ed Past participle
she Has ed Past participle
It Has ed Past participle
We Have ed Past participle
They have ed Past participle

1.2 Таблица с неправилни и правилни  глаголи

Do-did-done Правя Like liked Харесвам Sell sold Продавам
Go-went-gone Отивам Love loved Обичам Call called Обаждам се
Be-was-were-been Съм Run ran run Бягам Learn learned Научавам
Get-got-got Получавам Arrive arrived Пристигам Work worked Работя
Have had-had Имам Leave left left Напускам Hug hugged Прегръщам
Take took-taken Вземам Know knew known Знам Kiss kissed Целувам
Talk talked talken Говоря Wait waited Чакам Give gave given Давам
Eat ate eaten Ям Paint painted Боядисвам Play played Играя
Hear heard Чувам Draw drew drawn Рисувам Watch watched Гледам (за телевизия)
Wash washed Мия Drive drove driven Шофирам Hire hired Наемам на работа
Speak spoke spoken Говоря Jump jumped Скачам Lose lost Губя
Look (at) looked Гледам, поглеждам Lie lay lain 1 Лежа Pay paid Плащам
See saw seen Виждам Lie Lied 2 Лъжа Sing sang sung пея
Read read read Чета Cook cooked Готвя Swim swam swum Плувам
Write wrote written Пиша Train trained Тренирам Teach taught Преподавам
Clean cleaned Чистя Sleep slept Спя Lay laid Слагм нещо да лежи
Start started Започвам Dream dreamed Сънувам, мечтая Make made Правя
Begin began begun Започвам Bring brought Нося, донасям Build built Строя
Need needed Нуждая Buy bought купувам Come came
come
Идвам
Break broke broken  Чупя Listen (to) listened Слушам Fly flew flown Летя

 

1.3 Първа употреба Положителни изречения

Сегашно перфектно време се използва за изразяване на минали преживявания

I have eaten sushi – Ял съм суши
You have seen the pyramids – Виждал си пирамидите
Susan has been to England – Тя е била в Англия
Chris has trained karate – Той е тренирал карате
The dog has played with а ball – Кучето е играло с топка
We have slept in a tent – Спал съм в палатка
You have used computers – Вие сте използвали компютри
My nephews have watched this movie Племенниците ми са гледали този филм

Идеята на тези изречения е да посочат какви преживявания са имали вършителите в живота си. Точният момент на извършване не е споменат,той не е важен. Акцентира се на случилото се.В изречението „ Chris has trained karate  “ е важен фактът , че има опит  с това изкуство ,и вероятно може да го практикува .

pps-1

Показаната времева линия е на човек ,роден през 1987 година ,който в момента ( now ) говори за свои минали преживявания , без да уточнява кога са му се случили. I have travelled outside Bulgaria- Пътувал съм извън България

1.4 Negative sentences Отрицателни изречения

I haven’t traveled abroad – Не съм пътувал извън в чужбина.
I have never travelled abroad – Никога не съм пътувал в чужбина.
She hasn’t listened to this song – Тя не е слушала тази песен .
She has never listened to this song – Тя никога не е слушала тази песен .

С негативните изречения  говорещият съобщава за действия ,които не е извършвал никога.Както се вижда от примерите горе ,има 2 варианта .Вторият ( с have /has never ) e по-използваният.

1.5 Questions  Въпросителни изречения

Have you ever used a computer ? Някога използвал ли си компютър ?
Has Helena  ever used a computer ? Елена използвала ли е някога компютър
Have  you  cooked spaghetti ? Готвил ли си спагети ?
Has Tom ever cooked spaghetti ? Някога Том готвил ли е спагети

Вариантът с  ever  e по-използван
Кратките отговори  са  :
Yes ,I have  / No, I haven’t
Yes ,she does / No ,she doesn’t
-Next week me and my fiancé are going to Berlin .We are so excited .
-Waw ,Berlin … I have never been to Germany .I haven’t travelled much outside Bulgaria .
-Which countries have you visited ?
-I have been to Hungary and Romania .  I know you have been to almost every country in Europe .Have you travelled  to the other continents ?
-No ,I haven’t .But Erica has been to  Asia and South America .Next summer we are going to visit the USA.
– Oh ,South America .That`s great .Has she been to Brazil?
-No, she hasn’t .Only to Peru .
-I have to go now .Have a nice trip .
-Thanks .We`ll send you a postcard

 

1.6 Други употреби
Сегашно перфектно време има и други употреби

I have just finished my exercise – Току-що приключих с упражнението
You haven’t eaten your soup yet – Все още не си си изял супата
Has Tina cooked the steaks  yet ? – Тина сготви ли пържилите вече ?

Just  се използва в положителни изречение ,превод – току-що
Yet  се използва в отрицателни изречение , превод – все още

2 Human body and health

pic1Body

heart eyes face throat
nose brain lips sternum
nostril eyebrow jaw elbow
forehead cheek chin kidneys
shoulder scapula waist spine
clavicle abdomen digestive liver
stomach skin umbilicus gall
thoracic navel lungs spleen

 

2.1 Phrases for health

  1. Имам болка в главата-I have headache, My head hurts, I have pain in my head,
  2. Боли ме стомаха-I have stomachache, My stomach hurts, I have pain in my stomach
  3. Ударих си рамото-I hit my shoulder
  4. Преди колко време ви заболя-When did the pain start
  5. Къде усещата болката- where did you feel the pain
  6. Къде ви боли–Where do you have the pain, Where does it hurt