Съдържание Ориентировъчна продължителност
1. Adjective/ Прилагателно име 60 мин + 40 мин
2 Countable and Uncountable Nouns/ броими и неброими съществителни 30 мин
3.Much, many, a lot of 20 мин
4 The weather 20 мин
Брой нови думи 135
Брой аудио файлове 142

Нашите уроци имат определена последователност, която обаче не е задължителна. Вие имате избор да решите какво да учите и колко време да отделите. Времето, което сме посочили е ориентировъчно.

1. Adjective/Прилагателно
С прилагателните се дава описателна информация за нещо. Може да бъде размер, стойност, качество, цвят, материал, оценка, усещания, разстояния, произход, години и т.н.

Size [saɪz]-размер

Colors [kʌlə]-Цветове

Big bɪɡ Голям White waɪt бял
large lɑːdʒ Голям, широк Black blæk черен
Huge hjuːdʒ Огромен Blue bluː син
middle mɪdəl Среден Green ɡriːn зелен
Small smɔːl Малък Red rɛd червен
Little lɪtəl Малък Yellow jɛləʊ жълт
Tall tɔːl висок Orange ɒrɪndʒ оранжев
long lɒŋ Дълъг Pink pɪŋk розов
short ʃɔːt Къс Violet vaɪəlɪt лилав
low ləʊ нисък Light laɪt светъл
Fat fæt Дебел Dark dɑːk тъмен
Slim slɪm слаб Emotions [ɪˈməʊʃən]- Емоции

Thin θɪn слаб Happy ˈhæpɪ щастлив
Quality [kwɒlɪtɪ]-Качество

Sad sæd тъжен
good ɡʊd Добър Excited ɪkˈsaɪtɪd развълнуван
bad bæd Лош Scared skɛəd оплашен
Clever klɛvə умен Funny fʌnɪ забавен
Brave breɪv смел cheerful tʃɪəfʊl радостен
new njuː нов Age [eɪdʒ]-Години

Intelligent ɪnˈtɛlɪdʒənt интелигентен Old əʊld стар
Serious sɪərɪəs сериозен Young jʌŋ млад
Ugly ʌɡlɪ грозен Modern mɒdən модерен
smart smɑːt умен mature məˈtjʊə зрял(за човек)
Dry draɪ сух Temperature [tɛmprɪtʃə]-температура

wet wɛt мокър Hot hɒt горещ
Pretty prɪtɪ хубав Cold kəʊld студен
handsome hændsəm хубав за мъж Frozen frəʊzən замръзнал
Rich rɪtʃ богат warm wɔːm топъл
poor pʊə беден far fɑː далечен
Speed [spiːd]-Скорост

Cheap tʃiːp евтин
Fast fɑːst бърз expensive ɪkˈspɛnsɪv скъп
slow sləʊ бавен high haɪ висок

1.1 Сравнителна и превъзходна степен на прилагателното.
Могат да се образуват по два начина.
1.1.1. Първият е чрез добавяне на окончания -er и -est. Използва се при едно- и двусрични прилагателни. Пример:
big-bigger-biggest голям по-голям най-голям. Когато думата е едносрична и завършва на една съгласна последната буква се удвоява.
dry-drier-driest сух по-сух най-сух Когато думата завършва на -y то се превръща в -ie.
1.1.2 Вторият е чрез добавяне на more [mɔː] и most [məʊst] ,което е за по-дългите прилагателни. Пример:
beautiful more beautiful most beautiful хубав по-хубав най-хубав
expensive more expensive most expensive скъп по-скъп най-скъп

1.1.3 Има няколко, но МНОГО важни изключения:
good-better [bɛtə]-the best [bɛst] добър по-добър най-добър
bad-worse[wɜːs]-worst [wɜːst] лош по-лош най-лош
little less [lɛs] least [liːst] малък по-малък най-малък ( За количество)
old elder [ɛldə] older [əʊldə] стар по-стар (по-възрастен) най-стар (най-възрастен) (За хора)
far farther [fɑːðə] farthest [fɑːðɪst] далечен по-далечен най-далечен

1.2 Сравняване на прилагателни се извършва като думата than [ðæn] се постави между прилагателното и сравняваното съществително, пример
I’m taller than you- Аз съм по-висок от теб
You’re smarter than her- Ти си по-умен от нея

М- Sofia is my favorite city .What about you ? София е любимият ми град. А на теб?
A – I like Melnik more .It is much quieter and more romantic than Sofia .Also the people are more polite than the people in Sofia . Харесвам Мелник повече. Много по-тих и романтичен град от София.
M- It`s true .Sofia is much noisier but it is more interesting .Melnik is a boring town .It`s like a village .Sofia is more modern . Вярно е. София е по-шумна ,но е по-интересна. Мелник е скучен град. Като село е. Софие е по-модерна.
A – Everything is more expensive in Sofia . It is difficult to live there . Всичко е много по-скъпо в София. Трудно е да се живее там.
M-Yes, but the salaries are better .And I don’t agree that everything is more expensive .There are restaurants in Sofia which are cheaper than the pubs in Melnik . Да, но заплатите са по-високи, И не се съгласявам, че всичко е по-скъпо. Има ресторанти в София, които са по-скъпи от кръчмите в Мелник.

 

1.3 Adjectives with -ED and -ING
The students were interested in the interesting lesson.
Учениците бяха заинтересовани от интересния урок.
In this sentence, there are two adjectives – interested and interesting. Interested ( заинтересован ) shows a feeling of Interest , “interesting “ describes the lesson ( интересен ). В това изречение има две прилагателни interested and interesting
Rule : with ed – adjectives we describe feelings .We use it with people and animals ( because only they can feel ) ; with ing –adjectives we describe other characteristics .We use it for animate and inanimate nouns.
Правило: Прилагателни завършващи на -ed описват чувства, използват се за хора и животни, защото те могат да чувстват. Прилагателни завършващи на – ing описват характеристики.
ED – adjectives (people ,animals ) ING-adjectives (animate ,inanimate  )

Surprised – изненадам surprising – изненадващ
Annoyed – ядосан  annoying – дразнещ
Bored- отегчен boring- скучен
Tired- изморен tiring – изморителен
Confused – объркан confusing – объркващ
Shocked – шокиран shocking – шокиращ
Amazed – учуден amazing – удивителен
Fascinated – очарован  fascinating – очарователен

G- Did you watch the match last night ?
P –Yes,I did . It was amazing . I was fascinated .Did you watch it ?
G – Yes, but I didn’t like it .It was so boring .I am so annoyed that I paid so much money for the ticket
P – That’s because your team lost .The game was interesting .
G –All right .It wasn’t so bad .I am too tired to speak, I will go .

2 Броими и неброими съществителни Countable and Uncountable nouns

2.1 Броимите могат да образуват множествено число, а неброимите не могат.
Броими- cats, beds, dresses, boys, apples, schools
Неброими- rice, water, cheese, milk, air, sugar, rain, honey, love, help
2.2.Често се случва някои съществителни да са броими на български, а на английски да не са
Пример: риба/риби fish*- fishes , информация/информации -information, овца/ овце sheep, музика/музики music.
2.3 Думи на английски, които се употребяват само в множествено число, но се водят единствено на англиийски и имат единствено на български.
Пример: ножица/ нижици scissors,новина/ новини news
Новината е добра- The news is good
Новините са добри The news is good

2.4 Думи, които имат само единствено число
money, fruit*, food*

Когато говорим за различни видове храни ,риба,плодове , се използва множественото число : foods,fruits,fishes

Парите са тук The money is/are here.
Тези новини са стари This/ These news are old.
Would you like some lemonade. –Желаете ли лимонада ?
No ,thanks .I don’t like lemons. – Не,благодаря.Не обичам лимони.
What about a sandwich .Would you like one? Какво ще кажете за сандвич?Желаете ли?
No,I am not hungry .Just water please . –Не, не съм гладен.Само вода ,моля.
Sparkling or still? Газирана или нормална?
Still ,please. – Нормална ,моля.

3. MUCH ,MANY , A LOT OF

I have a lot of water in my basement  Имам много вода в мазето.
We haven’t got much rice . Нямаме много ориз.
Do we have many potatoes ?  ,  Имаме ли много картофи ?

We prefer “a lot of “in positive sentences .We can use it with countable and uncountable nouns .В положителни изречения се използва a lot of и може да се използва с броими и неброими.
I need a lot of sugar for this cake . Трябва ми много захар за тази торта .
I grow a lot of tomatoes in my garden. Отглеждам много домати в моята градина.
We prefer “much “and “many” in negative sentences and questions .We use “much “with uncountable nouns , “many” with countable nouns. Much и many се използват в отрицателни и въпросителни изречения, като  much се използва за неброими същесвителни, а many  за броими.
I don’t need many carrots for this soup.
I don’t have much salt .
How many apples does she want ?
How much juice is there in the box ?

 

4 The weather

Sunny  слънчево dew  роса blizzard  виелица
Cloudy  облачно fog  мъгла thaw  размразяван
Overcast  облачно wind  вятър windy  ветровито
Rain  дъжд Strong wind  силен вятър chilly  вледеняващо
Snow  сняг Temperature  температура meteorology  метеорология
Hailstone  градушка windstorm  вятърна буря weather  време
Thunder  гръмотевица Drought  суша forecast  прогноза
Thunder storm  гръмотевична буря Lightning  светкавица Humidity  влажност
Frost  слана rainbow  дъга pressure  налягане
freeze  замръзвам snowflake  снежинка precipitation  валежи