Съдържание Ориентировъчна продължителност
1. Минало просто време 60 мин + 40 мин
2  Questions with did or BE; dates , ED ING 40 мин
3. Животни- лексика 30 мин
Брой нови думи 110
Брой аудио файлове 100

Нашите уроци имат определена последователност, която обаче не е задължителна. Вие имате избор да решите какво да учите и колко време да отделите. Времето, което сме посочили е ориентировъчно.

1.Past Simple Минало просто време

Минало просто време се използва за минали свършени действия.
Например: Написах си домашното- I wrote my homework. Прочетох неговата книга- I read his book. Вчера се срещнахме- We met yesterday.
1.1 Правилни и неправилни глаголи
В минало просто време гаголите могат да се разглеждат като правилни (regular) и неправилни ( irregular).
1.1.1 Правилни са тези, които в миналата си форма завършват на -ed.
Пример: talk-talked говоря-говорех, paint- painted рисувам, рисувах
1.1.1.1При по-голямата група глаголи , само добавяме ED като окончание (played ,worked ,used )
1.1.1.2 Има група глаголи ,в основата си завършващи на e” ,при които добавяме само„ d”, за да се получи ED. (liked , loved)
1.1.1.3 Има и трета група – завършващи на „y “ , като пред нея има съгласна. Тогава „ y “отпада и преминава в “ i “ Study – studied , cry – cried плача, плачех.
1.1.2 Неправилните глаголи са тези, които имат самостоятелна форма в минало време. Таблица с правилни и неправилни глаголи

Do-did Правя Like liked Харесвам Sell sold Продавам
Go-went Отивам Love loved Обичам Call called Обаждам се
Be-was-were Съм Run ran Бягам Learn learned Уча
Get-got Получавам Arrive arrived Пристигам Work worked Работя
Have had Имам Leave left Напускам Hug hugged Прегръщам
Take took Вземам Know knew Знам Kiss kissed Целувам
Talk talked Говоря Wait waited Чакам Give gave Давам
Eat ate Ям Paint painted Боядисвам Play played Играя
Hear heard Чувам Draw drew Рисувам Watch watched Гледам (за телевизия)
Wash washed Мия Drive drove Шофирам Hire hired Наемам на работа
Speak spoke Говоря Jump jumped Скачам Lose lost Губя
Look (at) looked Гледам, поглеждам Lie lay 1 Лежа Pay paid Плащам
See saw Виждам Lie Lied 2 Лъжа Sing sang пея
Read read Чета Cook cooked Готвя Swim swam Плувам
Write wrote Пиша Train trained Тренирам Teach taught Преподавам
Clean cleaned Чистя Sleep slept Спя Lay laid Слагм нещо да лежи
Start started Започвам Dream dreamed Сънувам, мечтая Make made Правя
Begin began Започвам Bring brought Нося, донасям Build built Строя
Need needed Нуждая Buy bought купувам Come came Идвам
Break broke  Чупя Listen (to) listened Слушам Fly flew Летя

 

!!! Разлика между do и make. Make има смисъл на създавам, сътворявам нещо. Do има смисъл на извършване на работа или действие.

1.2 В положителните изречения глаголи са в минало просто време
I played tennis yesterday.- Играх тенис вчера.
You played tennis yesterday.- Ти игра тенис вчера.
He helped the teacher- Той помогна на учителя.
She worked yesterday- Тя работеше вчера.
It played football last weekend. То игра футбол миналия уикенд.
We worked in Spain.- Ние работихме в Испания.
They bought a big house.- Те купиха голяма къща.

1.3 Индикатори за това време са: ago, before, yesterday, last night /year /summer /Monday , etc .
I cooked dinner last Friday- Аз готвих вечеря миналия петък.
Diana played volleyball yesterday morning- Диана игра волейбол вчера сутринта.
We asked a lot of questions yesterday.- Ние питахме много въпроси вчера.
Tom was born 12 years ago- Том е роден преди 12 години.
Ann was born before 15 years- Ан е родена преди 15 години.
!!!NB : Разликата между “before “ и “ago “, е че ago “ се поставя зад периода, а „ before “преди периода.
Christine studied French before 2 years.- Кристин учи френски преди 2 години.
Susan trained rugby 11 years ago.- Сюзън тренира ръгби преди 11 години.

1.4 Отрицателни изречения
Dan didn’t ( did not ) go to school today.- Дан не отиде на училище днес
I didn’t speak English when I was 5 . Аз не говорих английски когато бях на пет
My parents didn’t say anything about my girlfriend . Моите родители не казаха нищо за приятелката ми
Didn’t представлява миналата форма на don’t и doesn’t . Независимо от рода и числото , използваме “didn’t “преди глагола .
Мястото му в изречението е същото както при тях .
I don’t speak Russian
I didn’t speak Russian last year- Не говорих руски миналата година
След „ didn’t “глаголът се изчиства и остава в инфинитив .

1.5 Въпросителни изречения
Въпросителните изречения притежават следната конструкция: Did +подлог +глагол
Did I say this?- Това ли казах?
Did You play tennis?- Ти игра ли тенис?
Did She use her computer? -Тя използва ли нейния компютър?
Did He dance last night ?- Той танцува ли миналата нощ?
Did It sleep last night ? То спа ли миналата нощ?
Did We eat pizza last week? -Хапнахме ли пица миналата седмица?
Did They visit Plovdiv ?- Те посетиха ли Пловдив?

1.6 Кратките отговори на въпросите, стартиращи с “did” са както следва. На български отговорите се превеждат като да и не. В английския не е учтиво да се каже само Yes или само No. Втората част на кратките отговори не се превеждат, но са задължителни.
Yes, I did / No, I didn’t -Да / Не
Yes, he did / No, he didn’t -Да / Не
Yes, she did / No, she didn’t -Да / Не
Yes, we did / No, we didn’t -Да / Не
Yes, they did / No, they didn’t -Да / Не
Examples :
Did you use your computer yesterday ?- Използва ли компютъра си вчера?
No, I didn’t .- Не / Може да се преведе и като „Не, не съм“, но на български е излишно/
Did you sleep well last night ?
Yes, I did .
Did Tina work last year ?
No, she didn’t
Did Simon and John cook lunch today ?
Yes, they did .

1.7 Text
When I was a teenager I lived in Melnik .It is a very small town in South-west Bulgaria .I lived with my family in a big house ,in the city centre .I didn’t have much free time ,because I worked and studied .I worked as a waiter in a small restaurant in the other part of the town .I used the public transport because I wasn’t old enough to drive .I had a lovely girlfriend ,Lucy .She worked in the same restaurant .I really liked her .When I finished highschool I moved to Sofia and we separated .
Most of the verbs in the text are regular .It means that in positive sentences they end in “ed “ ( lived, used,studied … )

 

1.8 More Positive sentences :
I tidied my room after the party -Подредих си стаята след партито
You washed your face an hour ago -Изми си лицето преди 1 час
He believed her – Той ѝ вярваше
She answered his questions. Тя му отговори
It played with the ball all afternoon То игра на топка цял следобяд
We congratulated her for her success Ние ѝ честитихме за нейния успеха
You invited them ,not me Ти покани тях, но не и мен
They traveled to Germany last summer Те пътуваха до Германия миналото лято

1.9 In negative sentences we don’t use “ed” , because we use “didn’t” after which we need infinitive .
I didn’t buy that milk
You didn’t speak French when you were little
He didn’t think about her when he was in Spain
She didn’t answer Tom ,because she was angry with him
It didn’t live with them that year
We didn’t break that window
You didn’t apologize after the accident
They didn’t build Mr. Johnson`s house

1.10 Questions .
Where did you live as a teenager ?
Did you have much free time ?
Did you work ?
Why did you use the public transport ?
Did you have a girlfriend ?
As you can see ,the verb part is in infinitive .That is because we use “did “ before that ( as in negative sentences ) We can deduct that all the verbs after “did “are in infinitive .That happens in negative sentences and in questions )
Other examples :
Did I tell you this joke ?
Why did you introduce Maria to John?
Did David drive a truck in Maroco?
Did Ivana bring her sister with her ?
Did the dog have a long tail ?
Did we see the Eifel tower ?
When did you start your career ?
What did they speak about ?

1.11 Past simple expressions/ Изрази за минало просто време :
Last night – миналата нощ
Last week – миналата седмица
Last month – миналия месец
Last year – миналата година
Last Monday миналия понеделник
Last weekend – миналия уикенд
Yesterday – вчера
5 days ago – преди 5 дни
Before 5 days – преди 5 дни
Yesterday morning
Yesterday afternoon
Yesterday evening
In 2010
In March
On January ,21th
At 8 o`clock
Some more questions
When did you get up this morning ? – I got up at 6 o`clock .
When did she break up with John ? – She broke up with him in June
When did your friends have a party ? – They had a party last night

2  Questions with did or BE; dates ,ED ING
Questions with BE and DID
When did you go to England ? Кога отиде в Англия – When were you in England?
Did you have a wife 4 years ago ? – Were you married 4 years ago?
Did you feel tired yesterday evening ? – Were you tired yesterday evening ?

When did you go to England ?  Кога отиде в Англия  When were you in England? , Кога беше в Ангия
Did you have a wife 4 years ago ? Имаше ли жена преди 4 години Were you married 4 years ago? , р  Беше ли женен преди 4 години
Did you feel tired yesterday evening, ?   Чувстваше ли се уморен вчера вечерта Were you tired yesterday evening  , ?  Беше ли уморен вчера вечерта

The sentences in both columns have one basic difference .These on the left have verbs( go ,have,feel ) .These on the right don’t have verbs ( excluding the auxiliary “BE“)
Another way is to check if there is “be”after the translation in Bulgarian .If there is “BE” ,we have it in the English sentence as well. In such situations we exclude the option for “did “
Изреченията имат една основна разлика. Тези в лявата колона са с глаголите- отивам, имам, чувствам. Тези в дясната колона нямат глаголи, а съдържат глагола съм. За да проверим дали е нужна употребата на съм, правим проверка на български език. Ако използваме на български съм, значи го ползваме и на английски.
Examples : Той беше ли там ?– Was he there ?
Te бяха ли в Лондон миналото лято ? – Were they in London last summer ?

!!!The same rules can be applied in present simple tense with “do , does “and “was, were “ Същото правило се използва и в сегашно просто.
-When and where were you born ? Кога и къде си роден
-I was born on the third of June ,1987 ,in Montana. Роден съм на трети юни 1987 г. в Монтана.
-Where did you move to Sofia? Кога се премести в София
-I moved to Sofia 6 years ago. Преместих се в София преди 6 години
-How old were you then ? На колко години беше
-I was 22. Бях на 22
-What was your first job here ? каква беше първата ти работа
-I was a teacher .I started immediately after I came . Бях учител. Започнах веднага след като отидох.
-Did you like it ? Хареса ли ти?
-Yes, I did .It was all new to me ,but I worked well. Да. Всичко беше ново за мен, но работех добре.
– When did you start working for this company ? Кога започна да работиш за тази компания?
-Last year .On the fifth of May. Миналата година , на 5-ти май
-Were you nervous at first ? Беше ли изнервен първоначално
-No ,not at all .I was calm and confident. Не, не изобщо. Бях спокоен и уверен.

2.1 British and American way to express the date / Британски и Американски начин за съобщаване на датата
The following dates are expressed in the British way .
On the third of June .
On the fifth of May.
Използва се предлога „ on “ ,когато и на български имаме „ на „ ( на пети април : on the fifth of April ) . Следва определителен член „the “ пред числителното редно „ fifth “.Продължаваме с „ of “ ,kоето може да асоциираме с българската частица за притежание „ на „ или „ от „ и накрая месеца .
Така може буквално да преведем с „ На петия ден от април „ Разбира се ,този превод не бива да се изразява гласно ,а наум , и е начин да се свикне с подредбата на елементите .
Examples :
on the tenth of September – на десети септември
on the second of July – на втори юли
the thirteenth of January – тринадесети януари
the thirty-first of May – тридесет и първи май
There is also an American way to say the dates
On October ,the sixteenth- на шестнадесети октомври
August , the seventh – седми август
За този начин е характерно поставянето на месеца преди датата.И тук присъстват елементите „on “ и „ the “
The flight is on December ,the twenty-third Полетът е на 20-ти декември

 

3 Animals

Cat  котка Whale  кит rabbit  заек
Dog  куче Dolphin  делфин sheep  овца
Bird  птица Snake  змия goat  коза
Mouse  мишка Butterfly  пеперуда Donkey  магаре
animal  животно fly  муха horse  кон
monkey  маймуна Lion  лъв giraffe  жираф
Elephant  слон Fox  лисица pig  прасе
Leopard  леопард Bear  мечка fish  риба
spider  паяк wolf  вълк hen  кокошка
turtle  костенурка Squirrel  катерица duck  патица

 

Най-голямото животнo е синият кит The biggest animal in the world is the blue whale
Паяците имат осем крака Spiders have eight legs
Маймуната може да лъже Monkeys can lie
Прасето лежеше в градината всяка сутрин The pig lay in the garden every morning
Лъвът живее в Африка The lion lives in Africa
ДЕТЕТО прегърна магарето The child hugged the donkey
Кокошката изяде царевицата The hen ate the corn
Птицата летя близо до къщата The bird flew near the house
Овцете избягаха от вълка The sheep ran away from the wolf
Бялата мишка беше по-голяма от двете черни мишки –The white mouse was bigger than the two black mice.