Съдържание Продължителност
1 New verbs and revision of old verbs/ Нови и преговор на стари глаголи 20 мин
2 Days of the week, months, time Дни от седмицата, месеци, време 20 мин
3 Present simple  / do /does  Сегашно просто време 60 мин
Брой нови думи 90
Брой аудио файлове 77

Нашите уроци имат определена последователност, която обаче не е задължителна. Вие имате избор да решите какво да учите и колко време да отделите. Времената, които сме посочили са ориентировъчни.

1 New verbs and revision of old verbs/ Нови и преговор на стари глаголи

Listen Слушам Study Уча Look Гледам
Speak Говоря Teach Преподавам Walk Разхождам се
Know Знaя Play Играя Sit Седя
Talk Говоря Use Използвам Close Затварям
Get Получавам, Вземам Say Казвам Open Отварям
read чета sleep спя Drive Шофирам,карам
Write Пиша Travel Пътувам Win Печеля
Drink Пия Visit Посещавам Arrive Пристигам
Eat Ям Dream Мечтая, сънувам Begin Започвам
Run Бягам Wash Чистия, мия Hear Чувам
Cook Готвя Watch Гледам(за телевизия) Leave Напускам
work работя see виждам Understand Разбирам

I speak Italian. Аз говоря италиански
She speaks Spanish Тя говори испански
They talk to me Те говорят на мен.
They listen to me Те ме слушат. Глаголът listen винаги е следван от предлога to
I know the alphabet Аз знам азбуката
You usually run in the school Обикновено бягаш в училището
He begins a new lesson Той започва нов урок
I hear music Чувам музика Пред музика няма неопределителен член, защото е неброимо
He leaves the building in the morning Той напуска сградата сутрин
I sit on this chair Аз седя на този стол
He sits on this armchair Той седи на този фотьойл

2 Days of the week, months, time Дни от седмицата, месеци, време

Monday Понеделник January Януари Hour Час
Tuesday Вторник February Февруари Minute Минута
Wednesday Сряда March Март Second Секунда
Thursday Четвъртък April Април moment Момент
Friday Петък May Май Leap year Високосна година
Saturday Събота June Юни period Период
Sunday Неделя July Юли Time Време
Day Ден August Август infinity Безкрайност
Week Седмица September Септември Calendar Календар
Month Месец October Октомври Clock Часовник
Year Година November Ноември weekend Събота и неделя
Century Век December Декември holiday Ваканция

February is my favorite month- Февруари е любимият ми месец
The baby eats in this period of time- Бебето се храни в този период от време
She was born in August- Тя е родена през Август
The clock is brokenЧасовникът е счупен
2004 was a leap year-2004 беше високосна година
On the twenty-fifth of December we celebrate Christmas- На 25-ти декември ние празнуваме Коледа
The twenty-first century began on the first of January 2001- 21-ви век започна на 1-ви януари 2001. (begin-began)
You were born on Friday. Ти си роден в петък
They run in the park every weekend. Те бягат в парка всяка събота и неделя
The number 8 is a symbol of infinity. Числото 8 е символ на безкрайност
I love the moments with you Обичам моментите с теб
My birthday is in May Моят рожден ден е през Май
Your birthday is on the eleventh of July- Твоят рожден ден е на 11-ти юли
I never know what day it is- Никога не знам кой ден сме
September, October, November and December are the 9th, the 10th, the 11th and the 12th months of the year- Септември, Октомври, Ноември и Декември са деветия, десетия, единадесетия и дванадесетия месец от годината.

3 Present simple  / do /does  Сегашно просто време

В английския език има четири сегашни времена-просто, продължително, перфектно, перфектно продължително. Действието при сегашно просто време е обичайно повтарящо се. Формите на глаголите  в 3 лице са същите както в инфинитив, но  се добавя накрая -s. Думи,които се ползват при сегашно просто време са often– често, sometimes– понякога, usually– обикновено, never-никога, always– винаги, и съчетания с every– всеки. Когато искаме да зададем въпрос използваме спомагателния глагол do за 1л, 2л и мн. число и  does  за 3л. ед.ч.
Структурата е
Do +вършител +infinitive на глагола 1л, 2л и мн. число
и
Does + извършител на действието+ infinitive за за 3л. ед.ч.
За задаване на различни въпроси се използват въпросителните думи When , what, where, how, who като структурата е Въпросителна дума +Do +вършител +infinitive на глагола 1л, 2л и мн. число  и Въпросителна дума +does + извършител на действието+ infinitive за 3л. ед.ч. .
u5p1

 

Text 1

 My best friend’s name is Andy, he is 34. He comes from Brazil. He is a very busy person. He works as a professional bodybuilder and as security. He doesn’t have much free time and that’s why we don’t meet very often. From Monday to Friday he has a fixed schedule – he gets up at 6 and has breakfast. One hour after that he starts training. He trains 3 hours every morning. At 12.00 he has lunch – usually chicken with rice, with loads of vegetables. In the afternoon he trains 4 hours more. He eats meat in the middle of his afternoon training. At 8 p.m he has dinner. He goes to bed early, because his muscles need rest. On Friday and Saturday nights he works as a security guard  in a disco. He loves his two jobs. Andy’s favorite day is Sunday because he has free time. He visits different places, goes out with friends, plays rugby, in the evening he studies Chinese. His biggest dream is to become Mr. Olympia  and to open his own bar.
Focus on some of the verbs from the text .What’s different about them ? Фокусирайте се върху глаголите в текста. Каква е разликата при тях?
Comes  ,  works  ,  doesn’t have  ,  has , gets up , has breakfast , starts , has lunch , eats , goes to bed , has dinner , loves , goes out , plays , studies.
Когато глаголите са в 3л.ед.ч и времето е сегашно просто, завършват на -s.


Positive sentences / Положителни изречения за 3л.ед.ч
He, She, It  plays/watches/ studies Той, тя, то играе/ гледа/ учи
In positive sentences when we use  she /he /it  we  attach  “s” at the end of the verbs .Most verbs take just  “s”, other es ( ending in  ch ,ss,s, sh,x,o takes  “es “  – washes ,watches , goes ) ;A third group  ( verbs which end in y, with a consonant before “y”  –  study ) replace “y”with  “ies “ ( studies )
He eats meat in the middle of his afternoon training . Той яде месе по средата на следобедната си тренировка
meat- месо,
in he middle of-  в средата на
He studies Chinese Той учи китайски
He goes to bed early Той си ляга рано
Negative sentences/ Отрицателни изречени за 3л.ед.ч
She, He, It     doesn’t eat meat  . Тя, той, то не яде месо
In negative sentences we use  doesn’t   + infinitive  ( He doesn’t drink alcohol ) При формиране на отрицателни изречения използваме does not или doesn’t+ инфинитива на глагола
He doesn’t have much free time Той няма много свободно време
Adverbs of frequency / Наречия за честота: always, never, often, usually, sometimes

Always usually often sometimes never
100% 75% 60% 50% 0%

Наречията за честота / adverbs of frequency/ показват колко често се извършва нещо . Пет  от най-използваните наречия за честота са : always/ винаги/, never /никога/,often /често, sometimes /понякога, usually /обикновено/мястото им в изречението е пред пълнозначния глагол.
*Изключение от тях прави “sometimes” , което може да има 3 позиции  в изречението  : в началото ( Sometimes I watch TV in the morning) , в края ( I watch TV in the morning sometimes ) ,но най-подходящата позиция за него е преди пълнозначния глагол( I sometimes watch TV in the morning).
I always learn French from May to October Винаги уча френски от Май до Октомври
You usually play tennis in this period of time Ти обикновено играеш тенис в този период от време
He often cooks Той готви често
She never talks with me Тя никога не говори с мен
Sometimes we train on Monday Понякога тренираме в понеделник
They sometimes walk on Thursday Те понякога се разхождат в четвъртък
The teachers use this book sometimes. Учителите използват тази книга понякога

Questions/  Въпросителни зречения за 3л.ед.ч
Does he drink alcohol ? Той пие ли алкохол?
Yes, he does ; No ,he doesn’t.  Да; Не
Does Jim speak German ? Джим говори ли немски?
Does Milla like playing chess ? Мила обича ли да играе шах
–  Yes ,she does . Да
Does Sue get up t 9 a.m. ? Сю става ли в 9?
No ,she doesn’t Не
Does he work hard ? Той работи ли много?
Yes , he does Да
What does Mr Johnson have for breakfast ? Какво закусва Мистър Джонсън
What does he train? Той какво тренира
What does he work ? Той какво работи
When does Jim go to work ? Кога Джим отива на работа
Where does Jim play tennis? Кога Джим играе тенис
How does Geri travel to school ? Кога Гери пътува за училище