Курсът по бизнес кореспонденция цели да подготви курсистите ни за комуникация в различни бизнес ситуации в областта както на писмената кореспонденция, така и в живото общуване. Уроците са разработени с комплексна насоченост, като всеки акцентира върху четири основни компонента: телефонни разговори, общуване „face-to-face“, писмена кореспонденция и основни граматични моменти.
Част от темите включват: подготовка за интервю за работа, уговаряне на бизнес срещи, лична и служебна кореспонденция, провеждане на преговори и споразумения, работа с цени и поръчки, маркетингови проучвания, автобиография, презентации и др.