Free lesson Beginner

Съдържание Ориентировъчна продължителност:
Английска азбука 15 мин
Английски произношение, транскрипция 60-80 мин
Запознаване с хора.Лични местоимения 20 мин
Притежателни местоимения 15 мин
Числата от 1 до 20 15-20 мин
Неопределителни членове A/An 25 мин
Множествено число 25 мин
Брой нови думи 250
Брой аудио файлове 47

Днес английският е най-популярният международен език в света. Смята се, че писмеността ,пресъздаваща звука , е възникнала в района на Средиземноморието около 1700 г. пр.н.е. За начало на английския език се счита 449 година, когато германски племена се заселили в земите на днешна Великобритания. Английската азбука е съставена от 26 букви, английската дума за азбука е alphabet, която идва от имената на първите две гръцки букви алфа и бета. Най-често употребяваната буква е Е. 26-те букви могат да създадат над 40 различни звука.

1. The English Alphabet

Буква/Letter Произношение/

Pronunciation

Буква/Letter Произношение/

Pronunciation

A, a Ей N, n Ен
B, b Бий O, o Оу
C, c Сий P, p Пи
D, d Дий Q, q Кю
E, e Ий R, r А(р) р почти или не се изговаря
F, f Еф S, s Ес
G, g Джий T, t Ти
H, h Ейч U, u Ю дълго
I, i Ай V, v Вий
J, j Джей W, w Дабълю
K, k Кей X, x Екс
L, l Ел Y, y Уай
M, m Ем Z, z Зет

2. Произношение/Pronunciation

 • В английския език, думите се пишат по един начин, а се произнасят по друг. За целта се използват транскрипции, които се поставят в квадратни скоби []. В квадратните скоби е записан начинът , по който да се произнасят думите. Например думата къща „house“, се произнася „хаус“, а не „хоусе“. В транскрипцията на думата ще пише [haʊs]. За означаване на английските звуци се използват различни символи, които са представени по-надолу. В английския съществуват думи, който се пишат еднакво, но се четат различно, според значението си, като „wind“. Има думи, които се пишат различно, но се четат еднакво, като year и ear. Една и съща дума, имаща много значения. Най-препоръчваният метод е наизустяване на думите и техните произношения.
  2.1 Гласни
  2.1.1 Къси гласни
  – [æ]- звук, при който си отваряме устата за произнасяне на буквата „а“, но казваме „е“. Думи: ябълка-apple[æпъл] или [æpʌl]; тиган pan [pæn]; черен black [blæk].
  -[ʌ]- къс звук ъ, ъ с ударение. Думи: автобус bus [bʌs]; чаша „cup“ [kʌp]; забавление fun [fʌn]; уча study[ stʌdi];
  -[ɜ]-дълъг звук за „ъ“ /въртя /. Думи: обръщам „turn“ [tɜ:n], горя „burn“ [bɜːn]
  -[ə] къс звук „ъ“, който обикновено не е с ударение и е този звук „ъ“, който се чува преди „р“. Думи: work[ wərk], огледало „mirror“ [mɪrə], по-ниско „lower“ [ləʊə]
  -[ɒ] звук „о“, при който звукът излиза леко снижено -„hot“/горещ/ [hɒt], тенджера „pot“ [pɒt], часовник „clock“ [klɒk]
  -[ɔ] звук „о“ , при който устата не е напълно отворена при произнасянето му. Малък „small“ [smɔ:l], топка „ball“ [bɔːl]
  -[ʊ] звук „у“, среща се най-често в едносрични думи, книга „book“[bʊk], вълк „wolf“ [ʊɔlf], крак „foot“ [fʊt]
  -[i] звук „и“ седя „sit“, давам give [ɡɪv], въздух „wind“ [wind]
  -[e] звук „е“ звънец „bell“, продавам „sell“, лимон [lɛmən] За „е“ може да се използва и [ɛ]
  -[ɑ] звук „a“ звезда „star“ [stɑː], кола „car“ [kɑː]


 • 2.1.2 Дълги гласни
  -[i:] дълго „и“. Думи: срещам : „meet“ , дълбок deep [di:p]
  -[ʊ:] Дълго „у“. Думи: доказвам „prove“[ pr ʊ:]
  -[ɔː] Дълго „о“. Думи повече „more“ [mɔː]
  -[uː] стрелям „shoot“ [ʃuːt], също „too“ [tuː]
 • 2.2 Дифтонги
  -[ei] Звук „ей“ Думи: лъч „ray“[rei], голям, страхотен „great“ [ɡreɪt]
  -[ai] Звук „ай“ Думи: яздя „ride“, живот „life“[laif], завъртам „wind“[waind]
  -[ɔi] Звук „ой“ Думи: точка „point“ [pɔɪnt]
  -[əʊ] Звук „ъу“ Думи: жълт „yellow“ [ jɛləʊ], път „road“ [rəʊd]
  -[aʊ] Звук „ау“ Думи: крава „cow“ [kaʊ] , сега „now“ [naʊ]
  -[ou] Звук „оу“ Думи: не „no“ [nou], телефон „phone“ [foun], камък „stone“ [stoun]
  -[ʊə] Звук „уъ“ Думи: беден „poor“ [pʊər], сигурен „sure“ [ʃʊə], чист „pure“ [pjʊə]
  -[iə] Звук „йъ“ Думи: година „year“ [iə], ухо „ear“ [ɪə]
  -[eə] или [ɛə] Звук „еъ“ Думи: въздух „air“[ɛə], коса „hair“ [hɛə]
 • 2.3 Съгласни
  -[ ʃ] Звук „ш“ Думи: къс „short“ [ʃɔːt], чиния „dish“ [dɪʃ], тъкан „tissue“ [tɪʃuː]
  -[Ƞ] Звук „носово н“ Думи: пея „sing“ [sɪŋ], крал „king“ [kɪŋ]
  -[ʒ] Звук „ж“ Думи: удоволствие „pleasure“ [plɛʒə], колаж „collage“ [kəˈlɑːʒ]
  -[ʤ] Звук „дж“ Думи: конфитюр „jam“ [dʒæm], пижама „pyjamas“ [pəˈdʒɑːməz]
  -[ʧ] Звук „ч“ Думи: проверка „check“ [tʃɛk], буза „cheek“ [tʃiːk]
  -[θ] Звук „т“, който се произнася като върхът на езика се опира в горните зъби. Произвежда се без вибрация на гласните струни . Думи: мисля „think „[θɪŋk ], плат „cloth“ [klɒθ], мит „myth“ [mɪθ], баня „bath“ [bɑːθ]
  -[∂] Звук „д“, който се произнася като върхът на езика се опира в горните зъби. Този звук се чува за разлика от [θ] Думи: дрехи „clothes“ [kləʊðz], там „there“ [ðɛə], това „that“ [ðæt]]
 • 2.4 Някои правила Some rules
  2.4.1 Letter b/ Буква b
  letter [lɛtə]- буква. Буквата „b“ има едно произношение като „б“ или да бъде тиха съгласна, в думатa „bear“ [bɛə]- мечка се чува, докато в думата „lamb“ [læm]-агне, не се чува.


  2.4.2 Letter c/ Буква c
  Буква „с“ може да се произнася като „к“, „с“. В случаите когато „c“ е последвана от „e“, „i“ или „y“, се чете за „с“. Пример: car [kɑː]-кола, city [sɪtɪ]-град, cell [sɛl]-клетка, copy [kɒpɪ]-копирам


  2.4.3 Letter g/ Буква g“
  Буква „g“ се произнася основно като „г“ и по-рядко след „e“, „i“ или „y“ се произнася като „дж“. Примери:
  go [ɡəʊ]- отивам, again [əˈɡɛn] отново, give [ɡɪv]-давам, gym [dʒɪm]- гимнастически салон


  2.4.4 Letter h/ Буква „h“
  Буква „h“ обикновено не се произнася, а в случаите в които се чува, се чете за „х“. Примери: hotel [həʊˈtɛl] хотел, what [wɒt] какво, honor [ɒnə] чест, hour [aʊə] час.


  2.4.5 Съчетанието „ch“ 
  2.4.5.1 Най-често „ch“ се произнася като „ч“, пример: much [mʌtʃ]-повече, rich [rɪtʃ]-богат.
  2.4.5.2 В други случаи, основно в запазени думи от френския език, като „ш“, пример: parachute [pærəˌʃuːt]-парашут, cache [kæʃ]-скривалище, brochure [brəʊʃjʊə]-брошура.
  2.4.5.3 В трети варианти се среща като „к“, което идва от гръцки пример: ache [eɪk]-болка, character [kærɪktə]- характер, technology [tɛkˈnɒlədʒɪ] технология.
  2.4.5.4 Може и да не се произнася, пример: yacht [jɒt] яхта


  2.4.6 Съчетанието“ sh“
  Най-често се произнася „ш“ shop [ʃɒp]-магазин, shoe [ʃuː]-обувка
  2.4.7 Letters „e“ and „i“/ Букви „e“ и „i“
  2.4.7.1 Буква „е“ се произнася по няколко различни начина.
  2.4.7.1.1 Като звук „е“, пример: sell [sɛl] продавам, pen [pɛn] химикалка, error [ɛrə]- грешка
  2.4.7.1.2 Глухо „е“ в края на думите, пример: date [deit] среща, дата
  2.4.7.1.3 Дълго „и“, пример: he[hi:]той, week [ wi:k]-седмица
  2.4.7.1.4 Като звук [ɜ], пример: her [hɜ:]-нейна
  2.4.7.1.5 Като звук [iə] ,пример: here [hiə]- тук


  2.4.7.2 Буква „i“ се произнася по няколко различни начина.
  2.4.7.2.1 Късо „и“, пример: milk [milk]-мляко
  2.4.7.2.2 Като звук [ai], пример: like [laik]-харесвам
  2.4.7.2.3 Като звук [ɜ], пример: bird [bɜːd]-птица
  2.4.7.2.4 Като звук [aɪə], пример: fire [faɪə]-огън


  2.4.8 Съчетание „ee“
  Произнася се като дълго „и“, пример: see [si:]-виждам
  2.4.9 Съчитание „eа“ 
  Произнася се като дълго „и“, пример: please [pli:s]-моля, peace [pi:s]-мир
  2.4.10 Съчетание„ie“
  Произнася се като дълго „и“, пример: piece [piːs]-парче
  2.4.10 Звук „ш“
  В горните примери видяхме, че „ш“ може да звучи в думи с“ sh“ и „ch“ . В следващите примери съчетанията ti, ci, si, su се произнасят като „ш“: musician [mjuːˈzɪʃən] музикант, mission [mɪʃən] мисия, patient [peɪʃənt]- пациент, спокоен, sugar [ʃʊɡə] захар
  2.4.11 Букви „s“, „z“и комбинации  „ss“ , “ sc “  и  „zz“
  2.4.11.1 Буква „s“ се произнася като „с“  и  „з“. Като с се среща в началото, средата и в края на думата, както и след „а“ . Никога не се произнася като „з“, когато е в началото на думата. Пример: sun [sʌn]-слънце, rose [rəʊzeɪ]-роза, desert [dɛzət]-пустиня
  2.4.11.2 Буква „z“ се произнася като „з“,пример: zebra [ziːbrə]-зебра
  2.4.11.3 Двойно „ss“ се произнася като „с“ почти винаги, с няколко изключения. Примери: lesson [lɛsən]-урок, dessert [dɪˈzɜːt]-десерт
  2.4.11.4 Комбинацията „sc“ се произнася като „с“ преди „e“, „i“ или „y“ и като „ск“ в останалите случаи. Примери: science [saɪəns]-наука, school [skuːl]-училище, ascent [əˈsɛnt]- изкачване
  2.4.11.5 Двойно „zz“ се произнася като „з“ почти или като „тс“, пример: jazz [dʒæz]-джаз, mozzarella [mɒtsəˈrɛlə]-моцарела


  2.4.12 Буква u
  Тази буква има няколко произношения
  2.4.12.1 Като звук [ʌ], пример: uncle [ʌŋkəl]-чичо, but [bʌt]-но
  2.4.12.2 Като звук [ju] или [ju:], което се произнася като „ю“, пример: use [juːz]-използвам, molecule [mɒlɪˌkjuːl]-молекула
  2.4.12.3 Като звук [jʊə], което се произнася като „юъ“, пример: fuel [fjʊəl]-гориво, endure [ɪnˈdjʊə]- продължавам
  2.4.12.4 Като звук [ɜ], пример: urban [ˈɜːbən]-градски, nurse [nɜːs]-медицинска сестра
  2.4.12.5 Като [ʊ], пример: full [fʊl]-пълен, rule [ruːl] правило,управлявам
  2.4.12.6 Като [w], пример: question [kwɛstʃən]-въпрос, penguin [pɛŋɡwɪn]- пингвин
  2.4.12.7 Беззвучно, пример: guest [ɡɛst]-гост, guitar [ɡɪˈtɑː]-китара, biscuit [bɪskɪt]- бисквита
  2.4.12.8 Изключения, Като звук [i], пример: business [bɪznɪs]-бизнес, busy [bɪzɪ]-зает


3.Meeting people/Запознаване с хора

Personal pronouns, the verb to be /лични местоимения, глагола съм /

I am Dimitar -Аз съм Димитър . We are from Bulgaria – Ние сме от България

You are Krasimir – Ти си Красимир. You are my friends –Вие сте мои приятели

He is Petar – Той е Петър .They are Ivan and Maria –Те са Иван и Мария

She is Alexandra – Тя е Александра

It is a dog – То / това  е куче

Дума Произношение Значение Дума Произношение Значение Дума Произношение Значение
I [ai] аз People [piːpəl] Хора Dog [dɒɡ] куче
You [juː] ти To be [tu: bi:] глагол съм Friend [frɛnd] приятел
He [hi:] той I am [ai æm] Аз съм My [mai] мой, моя, мое, мои
She [ʃi:] тя You are [juː ɑː] Ти си Your [jɔː] твой, твоя, твое,твои
It [it] то He is [hi: iz] Той е His [hɪz] негов(а,о,и)
We [wiː] ние She is [ʃi: iz ] Тя е Her [hɜː] нейн(а,о,и)
You juː вие It is [it iz] То е Its [Its] негов(а,о,и)
They [ðeɪ] те We are [wiː ɑː] Ние сме Our [aʊə] наш(а,о,и)
Personal [pɜːsənəl] лично You are [juː ɑː] Вие сте Their [ðɛə] ваш(а,о,и)
Pronoun [ˈprəʊˌnaʊn] местоимение They are [ðeɪ ɑː] Те са And [ænd] и
meeting [miːtɪŋ] среща, запознанство Bulgaria [bʌlɡɛərɪə] България from [frɒm] от

 

Както виждате ,в положителните разказни изречения словоредът е сходен с българския .
He is my friend-Той е мой приятел
Nadya is in Sofia -Надя е в София
They are from Varna- Те са от Варна
We are good students- Ние сме добри ученици
I am a teacher [tiːtʃə]- Аз съм учител
Hello [hɛˈləʊ], I am Poly.- Здравей, аз съм Поли
Hello, Poly, I am Max. Nice to meet you .- Здравей ,Поли, аз съм Макс. Приятно ми е.
Nice to meet you ,too- На мен също ми е приятно.
You are very pretty- Много си красива
Thank you .- Благодаря

4. Possessive adjectives. Притежателни местоимения
My – мой My name is Miglena- Моето име е Миглена.
Your- твой Your book is nice- Твоята книга е хубава.
His – негов His brother is my friend- Неговият брат е мой приятел.
Her- нейн Her school is good- Нейното училище е добро good [ɡʊd]-добър
This is Mitko, he is my brother .And this is Annie ,she is my cousin .- Това е Митко, той е мой брат.А това е Ани, тя е моя братовчедка
Hi ,Mitko. How are you ?- Здрасти, Митко. Как си?
Very well ,thanks .And you ? – Много добре, благодаря. А ти?
I am fine ,thanks- Добре съм, благодаря.

Дума Произношение Значение Дума Произношение Значение
student stjuːdənt ученик cousin kuzɛ̃ братовчед
thank θæŋk благодаря school skuːl училище
name neim име fine faɪn добре
nice nais хубав possessive pəˈzɛsɪv притежателен
brother brʌðə брат adjective ædʒɪktɪv прилагателно
sister sistə сестра how haʊ как

5.Numbers Числа

Numbers / числа
оne [wʌn] – едно. Един човек-one man [mæn], една жена-one woman [wʊmən], едно дете- one child [tʃaɪld].
Множествено число е обяснено в 7-ма точка.
two [tu:]- две. Две легла – two beds [bɛd, bɛds]
three [θriː] – три. Три дървета – three trees, а tree [tri:]-дърво
four [fɔː]- четири. Четири flowers [flaʊəs],а flower [flaʊə]-цвете
five [faiv]– пет. Пет лъжици – five spoons [spuːns],а spoon [spuːn]-лъжица
six [siks]- шест, а glass [ɡlɑːs]-стъклена чаша, six glasses
seven [sevən] – седем. Седем чаши seven cups [kʌps],а cup [kʌp]-чаша
eight [eit]- осем. Осем молива-eight pencils [pɛnsəls],а pencil [pɛnsəl] nine [nain]- девет. Девет гардероба – nine wardrobes [wɔːdrəʊbs],а wardrobe [wɔːdrəʊb]- гардероб
ten [tɛn]- десет. Десет шкафа – ten closets [klɒzɪts], а closet [klɒzɪt]-шкаф
eleven [ilɛvən] – единадесет
twelve [tw,ɛlv] – дванадесет
thirteen 13
fourteen 14
fifteen 15
sixteen 16
seventeen 17
eighteen 18
nineteen 19
twenty 20

6.Неопределителни членове A/An

A computer [ə kəmˈpjuːtə] – компютър
A girl [ ə ɡɜːl] – момиче, A boy [ə bɔɪ] – момче, A bag [ ə bæɡ]– чанта, A house [haʊs]- къща, A cat [kæt] – котка, A chair [tʃɛə] – стол, A banana [bəˈnɑːnə] – банан, A table [teɪbəl]-маса, *An orange [ɒrɪndʒ] -портокал, an email [imeil]- поща, an architect [ɑːkɪˌtɛkt]- архитект, an umbrella [ʌmˈbrɛlə]-чадър, an item [aɪtəm]-предмет, нещо.
A [ə] / AN [ɑːn или əːn] – неопределителни членове .
Пред броимите съществителни в единствено число (броими са, когато можем да ги преброим с „един ,два,три” … ), започващи със съгласна, се поставя „а”
A table ; a chair
Examples :
I live in a house  – Живея в къща. / live [liv]-живея
I have a dog – Имам куче. / have [hæv]-имам
A когато същите започват с гласна, отпред се поставя „an “
An orange
An apple
Examples:
I have an orange – Аз имам портокал
Както се вижда и от превода, думите „ къща „ и „ вода „ не са членувани ( не казваме „ къщата „ , „ портокала „ ). Тогава се използва неопределителен член “a” или “an “
Условие ,обаче, е те да са броими. Пред неброимите (тези които не можем да преброим с „един ,два,три … „ ) не можем да поставяме a / an .
I drink water every day- Аз пия вода всеки ден. / drink [drɪŋk]-пия, water [wɔːtə]-вода every [ɛvrɪ]-всеки. day[deɪ]-ден ( Грешно „ I drink a water every day“ )

 

7.Plural / Множествено число

Множествено число се образува по няколко начина.
Първият е с прибавяне на окончание -s в края на думата. 
Примери :
I have one bag – Аз имам една чанта / bag [bæɡ]-чанта 
You have 2 bags – Ти имаш две чанти
Второто изречение съдържа съществително имe от множествено число ( bags ). Те се различават от тези в единствено число по наличието на “s” в края .
I have an orange in my bag .
You have 2 computers .
I like bananas.
We have big houses.
They are girls.
Повечето съществителни приемат само „ s “ към основата си :
One computer – four computers.
One chair – ten chairs.
След беззвучна съгласнa се произнася [s], пример: cats, bats, shops
След звучна съгласнa и гласна се произнася [z], пример: dogs, friends, nurses, villas, boys.
Друга група съществителни окончават на „ es “ в множествено число . В основната си форма те завършват на : s , ss , sh , ch , x, o и „es „се произнася [iz] One sandwich – 15 sandwiches [sænwɪdʒiz] Examples [ɪɡˈzɑːmpləs] : бас китара bass basses,часовник за ръка watch watches.
Друга група съществителни завършващи на „y“ и като пред тях има съгласна, „y“ преминава в „ie“ и тогава се прибавя „s’. Примери: academy [əˈkædəmɪ] -академия става academies; spy [spaɪ]- шпионин става spies; pony [pəʊnɪ]- пони става ponies.
Съществителни, които завършват на -f или -fe, образуват множествено число като f преминава в v и се добавя es.
Примери: wolf-wolves, life-lives. Има изключения: roof [ruːf] покрив става roofs.
Има и съществителни, които имат собствени („неправилни“) форми за множествено число:
child- children, man-men, woman-women, person [pɜːsən]-people


 

Стъпки при закупуване:
1. Регистрация http://grandteaching.com/register/
2. Закупуване http://grandteaching.com/payment/

Real Time Web Analytics

try{ clicky.init(100956439); }catch(e){}

Clicky