Elementary level

Ниво Elementary е разработено за хора, които са изучавали английски. Ако смятате, че имате нужда от изучаване на азбуката, транскрипциите и изучаване на произношението, ви препоръчваме ниво Beginner. Някои от заглавията се припокриват с тези от Beginner, но съдържанието им е много по-богато. Курсът е уникален по своето съдържание и опростения начин на обяснение. Изключително БОГАТ на аудио файлове. Файловете с диалози и текстове не се повтарят от тези в ниво Beginner. Към всеки един урок има куиз (тест), който има определен минимум. Тези тестове ще ви помогнат да затвърдите наученото. Във всеки куиз има въпроси с превод и слушане с разбиране на текст. Тестовете могат да бъдат решавани многократно, но имат някакво ограничение. Въпросите към тях ще бъдат обновявани периодично.
Ползите за вас:
1. Ще разбирате с лекота по-лесните думи и фрази, които се говорят на английски.
2. Вие ще можете сами да формирате изреченията си както за сегашно, така и за минало време.
3. Въпросите са разработени специално за българи. Най-честият проблем, с който се сблъскваме е „Как да кажем това на английски?“ Тази платформа е разработена подробно и към този проблем.
4. Брой на аудио файловете- За всяка дума има записано произношение. Така в първия урок има 250 нови думи, за всяка от тях е създаден запис с произношение. Ще видите, че в уроците броят на аудио файловете е по-малък от броя на думите. Това е така, защото за някаква поредица от думи е създаден един файл, примерно за месеците, дни от седмицата и т.н. Но в аудио файловете ВЛИЗАТ и още неща…
5. В аудио файловете има ДИАЛОЗИ, различни текстове към които е създадена лексика. Ще чуете научените от вас думи в специално подбрани текстове, към които има превод.
6. Това ниво ще ви помогне да подобрите значително комуникацията си с англоговорящи.
Линк към безплатен урок: http://grandteaching.com/lessons/free-lesson-elementary/

Регистрация

Закупуване http://grandteaching.com/payment/

 

Съдържание на уроците Брой нови думи Брой аудио файлове
1.       Запознанство. Местоимения. Глагол Съм. Държави. Числата 0-1000. Професии 210 200
2.       Таблица с глаголи. Сегашно просто. Дни от седмицата, месеци, време, Сегашно просто време 100 80
3.       Предлози за място. Лексика-къщата. There is/ there are. Some/Any 100 31
4.       Модален глагол Can. Числителни редни. Минало време на глагола СЪМ. Could и would 100 50
5.       Минало време. Въпроси с did/was/were. Лексика-животни 110 100
6.       Прилагателно име. Броими и неброими съществителни. Much, many, a lot of.  Времето-лексика 135 142
7.       Посоки, ориентиране в града. Сегашно продължително време. Лексика- В града 70 70
8.       Have got. Going to. Храните-лексика 100 132
9.       Сегашно перфектно време. Човешкото тяло и здраве. Часовникът 110 100

Стъпки при закупуване:
1. Регистрация http://grandteaching.com/register/
2. Закупуване http://grandteaching.com/payment/

Real Time Web Analytics

try{ clicky.init(100956439); }catch(e){}

Clicky